Dịch vụ "Đường Sơn Hongen Technological Co., Lt.
Đường Tangshan Hongen Technological Co., Lt. đề nghị mở rộng đề nghị mở rộng
về chúng ta

208851; bây giờ; 25105; 204;
Về chúng ta Khả năng sản xuất Dịch


Kiểm tra và phân tích vật liệu

Trước khi thiết kế đường dây sản xuất, chúng ta nên lấy mẫu khoáng chất do khách cung cấp để phân tích thử nghiệm.Kết quả phân tích thử nghiệm chính xác được thu thập và chuyển về cho bộ phận thiết kế.Mỗi đường dây sản xuất được thiết kế cho khách, tiết kiệm năng lượng và giảm tiêu thụ, đảm bảo các loại quặng được tái chế.
Đào tạo

Công ty cung cấp thiết bị lắp đặt, sắp xếp cho người ủy nhiệm để đào tạo tại nơi đó, và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ tiêu chuẩn.Công ty cung cấp phụ tùng.